Taxi-verzekerd

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GETCOVER BEDRIJFSVERZEKERINGEN BV

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID.
1.1 Deze algemene voorwaarden van besloten vennootschap Getcover
Bedrijfsverzekeringen BV, hierna “Opdrachtnemer”, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken onder nummer 81116993 zijn van toepassing op
alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit of uitvoert met een wederpartij,
hierna “Opdrachtgever” en alle overige rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene
voorwaarden van Opdrachtgever. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te
zijn verstrekt aan en aanvaard door de vennootschap onder firma als
Opdrachtnemer. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk
Wetboek, zijn de vennoten evenals degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam
zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De toepassing van de artikelen
7:404 en 7:407 BW zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.


ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN.
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge
aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Opdrachtnemer dan
wel van een stuk dat ten doel heeft om als schriftelijke vastlegging van de tussen
partijen gemaakte afspraken te dienen of door schriftelijke bevestiging van
Opdrachtnemer van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Wanneer
partijen dit nalaten, maar Opdrachtgever instemt dat Opdrachtnemer een
aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de
aanbieding geacht tussen partijen te zijn overeengekomen. Meer- of minderwerk
binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn
bevestigd.
2.3 Opdrachtnemer mag als haar Opdrachtgever beschouwen degene die de
opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te
kennen heeft gegeven te handelen krachtens last dan wel uitdrukkelijk uit naam
en voor rekening van een derde.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.
3.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldig uit
te voeren voor het door de Opdrachtgever gespecificeerde doel.
3.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen binnen de aangegeven termijn de
opdracht uit te voeren, doch is niet gehouden om binnen die termijn de opdracht
te hebben volbracht. Tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, zijn
door Opdrachtnemer opgegeven termijnen enkel indicatief en nimmer fataal.
3.3 Overschrijding van een opgegeven levertermijn zal de Opdrachtgever geen
recht geven op schadevergoeding, tot opschorting of niet nakoming van diens
verplichtingen of tot vordering van ontbinding van de overeenkomst van
opdracht.
3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht (mede) door een derde te laten
uitvoeren.

ARTIKEL 4 GEHEIMHOUDING EN BEWAARTERMIJN.
4.1 Alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de aan
haar opgedragen werkzaamheden zullen alleen voor die doeleinden worden
gebruikt en blijven eigendom van Opdrachtgever. De gegevens zullen op een
dusdanige wijze worden opgeslagen dat deze gescheiden zijn van gegevens van
andere opdrachtgevers waardoor de privacy-aspecten worden gewaarborgd.
4.2 Opdrachtnemer zal alle documenten en dossiers met betrekking tot een
opdracht bewaren gedurende zeven jaar na voltooiing van de opdracht. Na afloop
van deze termijn kan Opdrachtnemer de documenten en dossiers vernietigen.

ARTIKEL 5 HONORERING EN BETALING.
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd tegen de overeengekomen tarieven
en betaalwijze dan wel bij ontbreken daarvan tegen de bij Opdrachtnemer
gebruikelijke tarieven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden
alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal aan Opdrachtgever
doorberekend.
5.2 Opdrachtnemer is bevoegd om voor de aanvang van de werkzaamheden een
voorschot te verlangen voor de voldoening van haar werkzaamheden en is
tijdens de uitvoering daarvan steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever
zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen. Indien een
Opdrachtgever niet hieraan voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer
tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
5.3 Indien een Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet binnen de gestelde
betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente verhoogd met 3% te rekenen vanaf het verval van de
betalingstermijn tot aan het tijdstip van betaling.
5.4 Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte van al hetgeen Opdrachtgever is verschuldigd komen voor rekening
van Opdrachtgever. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 250,-.
5.5 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van
alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID.
6.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst
van opdracht is beperkt tot de bedragen die onder onze (beroeps- of wettelijke)
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het in de polis
genoemde eigen risico. Indien geen uitkering krachtens bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door
Opdrachtnemer in het kader van de opdracht in rekening gebrachte bedrag.
6.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden
indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden
verhaald.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
7.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt
beheerst door Nederlands recht.
7.2 Op alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, is Nederlands recht
van toepassing en worden met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie
beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.